Doprava ZADARMO nad 35 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.bioruza.sk

1.) ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

BIORUŽA, s. r. o.

Zapisaná v obchodnom registri okresnom súde Žilina oddiel: Sro:, Vložka čislo:71761/L
IČO : 52234070
DIČ DPH : SK2120953802

Čísla účtov pre bezhotovostné platby:

v EUR – IBAN: SK63 1100 0000 0029 4006 8012

v EUR veľkoodberatelia – IBAN: SK63 1100 0000 0029 4006 8012

Kontakty:

Telefón: +421 905 864 140

E-mail: info@bioruza.sk

Kancelária, predajňa a doručovacia dresa: ul.Rosinská 13,010 08 Žilina Pracovný čas: Po – Pia: 7:00 – 19:00 hod.

2.) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, a to predávajúceho BIORUŽA, s. r. o.(ďalej tiež „Bioruza“) ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho, nášho zákazníka, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webového sídla na internete, príp. prostredníctvom elektronickej pošty, a predmetom, ktorej je predaj tovaru cez náš internetový obchod umiestnený na stránke www.bioruza.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo obchodník so sídlom na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním svojej objednávky potvrdzujete, že ste sa so Obchodnými podmienkami oboznámili a v tomto znení ich akceptujete.

Obchodné podmienky k takto potvrdenej objednávke môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

3.) OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci má právo nakupovať na našom internetovom obchode:

a) bez registrácie formou jednorazového objednávkového formulára;

b) po predchádzajúcej registrácii a prihlásení užívateľským menom a heslom formou zjednodušenej objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania zákazníckych údajov. Registrovaný zákazník je zaradený do vernostného programu, kde za nákup získava vernostné body, ktoré môže využiť na ďalší nákup. Vernostné body nie je možné uplatniť na poštovné a balné ako i dobierkový poplatok.

c) prípadne nám zaslať objednávku emailom na info@bioruza.sk

d) alebo objednávku oznámiť telefonicky na tel. čísle 0905864140.

Kupujúcim v našom internetovom obchode je každý zákazník, ktorý vytvorí objednávku tovaru vo forme elektronického formulára dostupného na našom e-shope.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári:

  • meno a priezvisko kupujúceho (obchodné meno kupujúceho)
  • adresa kupujúceho (sídlo kupujúceho)
  • druh, množstvo a cena tovaru
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť do komentára k objednávke IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú IČ DPH

Okamihom potvrdenia objednávky zo strany zákazníka je uzatvorená kúpna zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. O uzavretí kúpnej zmluvy Vám pošleme najneskôr nasledujúci pracovný deň potvrdzujúci e-mail – potvrdenie objednávky.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

V prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu predávajúci má právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov objednávateľa. Vaša objednávka bude nami archivovaná za účelom plnenia povinností z nej vyplývajúcich po dobu 2 rokov a nebude prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Registrovaný zákazník môže kedykoľvek svoju registráciu zrušiť na adrese info@bioruza.sk

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich.

V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie e-mailom alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

4.) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je potvrdená do nasledujúceho pracovného dňa a jej potvrdením predávajúcim sa stáva kúpnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená na diaľku. Potvrdenie objednávky obdržíte e-mailom a túto informáciu nájdete aj v sekcii "Zákaznícky účet" po prihlásení na našu stránku. O odoslaní budete taktiež informovaný týmto spôsobom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

5.) CENY

Predajné ceny jednotlivých produktov uvedených na stránkach nášho internetového obchodu sú aktuálne a platné. Všetky predajné ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Predajná cena tovaru na stránkach nášho internetového obchodu nezahŕňa náklady za dodanie, doručenie tovaru, dobierku alebo poštovné, prípadne iné poplatky, ktoré môžu byť do celkovej ceny zarátané.

Konečná cena vrátane nákladov, ktorú ste povinný uhradiť v lehote splatnosti, Vám bude zrekapitulovaná ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Faktúra (daňový doklad o kúpe tovaru) Vám bude priložená k zásielke a táto Vám zároveň slúži aj ako záručný list a dodací list v prípadoch, ak nie je súčasne doručovaný protokol o doručení zásielky zo strany prepravcu.

Akciové (zvýhodnené) ceny tovaru sú vždy zreteľne označené. Platnosť zvýhodnenej ceny tovaru trvá počas trvania doby uvedenej pri akciovej cene tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru.

V prípade, že predávajúci poskytuje rôzne výšky zliav na nákup, uplatňovanie všetkých zliav súčasne sa vylučuje. Záväzná cena objednávaného tovaru je cena uvedená v objednávke po vložení do košíka.

Kúpnu cenu môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi (poplatok za danú formu platby):

prevodom na náš účet – bez poplatku

V prípade, že platba nebude pripísaná do 7 dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápaný ako jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluv.

dobierkou – poplatok 1,00 EUR

Za tovar zaplatíte priamo prepravcovi až pri jeho doručení a to v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.

platbou v hotovosti alebo platobnom kartou (pri osobnom odbere) – zdarma

6.) POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Tovar Vám bude doručený prostredníctvom kuriérskej služby DHL na miesto uvedené v objednávke s možnosťou platby na dobierku (platba pri preberaní tovaru v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty). 

Pri doručovaní prostredníctvom kuriérskej služby DHL súhlasíte s tým, že objednaný tovar bude vydaný ktorejkoľvek osobe, ktorá sa nachádza na Vami určenej dodacej adrese a ktorá preukáže svoju totožnosť predložením platného preukazu totožnosti. Takto vydaný tovar sa považuje za doručený.

Tovar si môžete i osobné vyzdvihnúť v mieste našej prevádzky: Bioruža, Rosinská cesta 13 Žilina 010 08. Podmienkou je zvoliť si v objednávacom formulári Osobný odber.

Prehľad spôsobov dopravy tovaru nájdete tu: Doprava a platba

7.) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 2 do 7 pracovných dní, v závislosti na dodacích podmienkach našich partnerov. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom a bude tam dlhšia dodacia lehota ako 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Kupujúci má v tomto prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že Vy ani Vami poverená osoba neprevezmete tovar riadne a včas alebo tovar odmietnete prevziať a tovar nám bude vrátený späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a právo požadovať náhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru. Zásielku opätovne doručíme len po vzájomnej dohode. Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

8.) SPÔSOB PLATBY

Prehľad spôsobov platby za tovar nájdete tu: Doprava a platba

9.) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu Bioruža, Rosinská cesta 17C Žilina 010 08. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

10.) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako spotrebiteľ ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:

  • Bioruža, Rosinská cesta 13 Žilina 010 08
  • alebo e-mailom na adresu: info@bioruza.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie. Rozhodujúce je doručenie tohto odstúpenia na uvedenú adresu resp. do e-mailovej schránky, prípadne preukázateľné odovzdanie kuriérskej resp. poštovej službe na prepravu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak doručíte oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude na základe potvrdeného opravného daňového dokladu uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého Vaša platba prišla, prípadne na účet, ktorý nám písomne určíte, a to bez zúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu doručovaciu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúci zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Vyhradzujeme si právo neprebrať tovar, ktorý nám zašlete späť na dobierku. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty) s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie (viď Reklamačný poriadok).

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Od kúpnej zmluvy nemôžete odstúpiť v prípade, že sa jedná o:

  • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

V prípade, že u nás nakupujete ako podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník.

11.) REKLAMÁCIE

Riešenie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.bioruza.sk

12.) NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho:

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo odstúpiť od zmluvy podľa obchodných podmienok (časť 9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY) je záväzná, a preto ak kupujúci neprevezme zásielku, jeho objednávka bude stornovaná. Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obch. Z. prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu "nedostal som oznámenie o doručení" sú brané ako jednoznačne účelové a sú predajcom neakceptovateľné, nakoľko pri odoslaní zásielky, je kupujúcemu poskytnuté číslo zásielky a webová adresa, kde si môže doručovanie svojej zásielky sledovať.

V prípade, že si kupujúci želá znova zaslať tú istú neprevzatú zásielku, je povinný kontaktovať predajcu a požiadať o opätovné zaslanie zásielky. Pri opätovnom zaslaní zásielky bude kupujúcemu znova účtovaný poplatok za poštovné a balné. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o úhradu takejto zásielky i ďalších zásielok pre tohto zákazníka vopred na účet predávajúceho.

Platobné informácie potrebné k úhrade budú zaslané elektronickou formou na Vašu e-mailovu adresu.

13.) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v kúpnej zmluve. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 10 rokov, najďalej však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracované.). Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že kupujúci od predávajúceho obdržal pred získaním jeho osobných údajov všetky informácie v súlade Nariadením a tiež informácie týkajúce sa práv dotknutej osoby podľa Nariadenia. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

14.) ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu (spotrebiteľovi) vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva, konkrétne pracovisko : Regionálny úrad verejného zdravotnítva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, PSČ 011 71, 041/723 38 43-5, za.hp@uvzsr.sk, IČO:17335876 

15.) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, a to najmä v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2003 Z.z. o o elektronickom obchode a zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.6.2016.

Všetky Vaše podnety ale aj sťažnosti môžete uplatniť na našej prevádzke Bioruža,Rosinská cesta 13 010 08 Žilina alebo formou e-mailu na adrese info@bioruza.sk.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Platforma ARS: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

[1]§2 pís. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania.