(1)

1508

Certifikáty

Na sklade

7,99 € s DPH

ks

Neutrálna 6-8 ph dezinfekcia na povrchy doma, v škole či práci. viac >>

Pridať medzi obľúbené produkty Poslať správu kamarátovi Tlačiť

Dezinfekčný prostriedok na povrchy Bioruža 1000 ml

Tekutý bezchlórový a bezkyslíkový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých omývateľných plôch, povrchov, predmetov a nástrojov kde je zvýšené riziko množenia baktérií a vírusov. Dezinfekcia splňuje § 35 zákona č. 120/2002 a je schválená Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky.
Ošetrený predmet je chránený pred výskytom mikroorganizmov akýchkoľvek mikrobiologických jednotiek, bunkových alebo nebunkových. Prostriedok rovnako zabraňuje vzniku plesní, húb, kvasiniek, rias a cudzopasných mikroskopických helmintov.

Základná zložka: Ultrakoncentrát obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid.

Použitie:

Rovnomerne naneste na povrch a nechajte pôsobiť. Následne dôkladne zotrite.

Bezpečnostné upozornenia:


H314 Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301 P330 P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 P361 P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. P305 P351 P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE U ČLOVEKA ALEBO ZVIERAT

Konzistencia
tekutina
Objem
1000ml

20. 10. 2020, 16:38

vôňa príjemná

pocit skôr vody v rozprašovači, než dezinfekcie

Pomohla Vám táto recenzia? Áno (0) Nie (0)

Kontaktujte nás!