Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Radoslav Conev

Zapisaná v obchodnom registri okresnom súde Žilina oddiel: Sro:, Vložka čislo: 56848/L s miestom podnikania: Laborecká 1, 010 01 Žilina a prevádzkou Dimex PARTS, Rosinská cesta 17C, 010 08 Žilina

IČO: 46699228

DIČ: 2023541300

IČ DPH: SK2023541300 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Pri odoslaní jednorazového objednávkového formulára alebo pri registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné osobné údaje:

  • Meno a a priezvisko
  • Adresa
  • E-mail adresa
  • Ďalšia voliteľná adresa (pre doručovanie)
  • Telefónne číslo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia, doručenia a spracovania Vašej objednávky (najmä spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie dokladu na zaplatenie kúpnej ceny, dodanie tovaru, evidencia objednávok pre administratívne účely a archivácia objednávok).

Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@bioruza.sk alebo v prípade, že ste v našom internetovom obchode zaregistrovaný, aj po prihlásení sa, a to v sekcii „Zákaznícky účet“, v podsekcii "Profil". O zrušenie registrácie môžete požiadať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu na adrese: info@bioruza.sk.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme iným subjektom a tretím osobám s výnimkou poskytnutia osobných údajov tretej osobe (najmä prepravným spoločnostiam) za účelom vybavenia objednávky a splnenia našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Osobné údaje chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Nezodpovedáme iba za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k databáze osobných údajov dostala bez oprávnenia.

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom informovania Vás ako nášho zákazníka na základe Vášho súhlasu. Pri odoslaní jednorazovej objednávky, pri registrácii alebo neskôr v nastavení účtu po prihlásení si môžete vybrať, či chcete dostávať pravidelné informácie o našej ponuke tovaru, akciách a službách. Zasielanie a dostávanie informácií e-mailom, príp. telefonicky môžete kedykoľvek odvolať, a to po prihlásení sa do Vášho účtu v sekcii „Zákaznícky účet“, v podsekcii „Profil“, alebo na adrese: info@bioruza.sk

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje; vo všeobecne zrozumiteľnej forme: informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu a namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.